ชุมชน ตำบลพิชัย
กองทุนสวัสดิการชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
    

   :: ระบบกองทุนสวัสดิการตำบลพิชัย ::

      - เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามปกติสุข และในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียชีวิต
      - เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันออมเงินจากการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท
      - เพื่อสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างชาวบ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ
      - เพื่อสร้างเครือข่ายและเกิดความเชื่อมโยงกับกองทุนต่างๆในชุมชน
     คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่ระบบ